CKB-regeling


De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven is in 2000 ontstaan na samenvoeging van de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur (uit 1996) en de Erkenningsregeling Buizenlegbedrijven (uit 1995). De regeling beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelleg- en buizenlegbranche. Zij doet dit door eisen te stellen aan het kwaliteitbeheerssysteem van kabelleg- en buizenlegbedrijven.

De regeling is in gezamenlijkheid opgesteld en bijgehouden door opdrachtgevers én opdrachtnemers, verenigd in het College van Deskundigen. Hierdoor zijn de eisen in de regeling up-to-date en adequaat toegespitst op de technische ontwikkelingen en marktverhoudingen binnen de sector.

Bedrijven die aan de CKB-regeling voldoen, kunnen bij een onafhankelijke Certificerende Instelling een certificaat verkrijgen. Bij goedkeuring ontvangt het bedrijf het CKB-certificaat en wordt het opgenomen in het register van CKB-gecertifceerde bedrijven. Het certificaat is drie jaar geldig. Tussentijds wordt het bedrijf echter nog vele malen gecontroleerd op het voldoen aan alle regels.

Omdat niet alle bedrijven dezelfde werkzaamheden uitvoeren, kan certificatie voor drie scopes worden aangevraagd, te weten "Kabelinfrastructuur", "Buizenlegbedrijven" en "Sleufloze Technieken ". Deze scopes zijn weer onderverdeeld in verschillende processen, variërend van het aansluiten van gasleidingen van staal tot het monteren van koperen kabels voor informatieoverdracht. Meer hierover is te lezen op de web-pagina over de regeling zelve.