Welkom op de vernieuwde website van Stichting CKB

Organisatie

 

De Stichting CKB bestaat uit het Bestuur, het Centraal College van Deskundigen (CCvD), de Projectgroep Opleidingen en het financiële en het administratieve secretariaat. De Certificerende Instellingen (CI's) zijn onafhankelijk en nemen deel aan het overleg van het CCvD. Zij hebben in het CCvD een adviserende rol zonder stemrecht. De projectgroepen processen zijn tijdelijk ingesteld om tijdens de modernisering de bestaande processen onder handen te nemen.

Organisatie CKB

Bestuur

Het Bestuur van de stichting CKB heeft een evenredige verdeling van vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beheren van het schema en de daarbij behorende regeling. Het bestuur van de stichting CKB komt minimaal 4x per jaar bijeen en behandelt alle organisatorische zaken die betrekking hebben op de Stichting CKB en de regeling.

Foto van het bestuur (november 2019) Berno Kastelijns ontbreekt op deze foto

Leden bestuur
 • De heer J. Tulp, voorzitter,
  werkzaam bij Siersgroep Oldenzaal BV, lid namens Techniek Nederland

 • De heer E. van Can, penningmeester,
  werkzaam bij Dunea Duin & Water, lid namens VEWIN

 • De heer P.P.J.I. Van der Hoorn, secretaris,
  werkzaam en bij Prorail en lid namens Prorail

 • De heer J. Grond,
  werkzaam bij Stedin, lid namens Netbeheer Nederland

 • De heer B.A.K. Kastelijns,
  werkzaam bij Nijkamp Aanneming, lid namens Stichting Warmtenetwerk

 • De heer E. Prins,
  werkzaam bij Heijmans Infra, lid namens Bouwend Nederland /  Vakgroep ONG

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is door de Stichting CKB ingesteld om de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven te beheren. Het CCvD bepaalt de inhoud van de CKB-regeling. Indien nodig wijzigt het College het document en zorgt dat dit aan alle belanghebbenden bekend wordt. Het CCvD opereert hierbij volgens het Procedurehandboek. Leden van het CCvD dienen daarbij te voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen. Het CCvD komt 4x per jaar bijeen. In deze vergaderingen wordt het College geadviseerd door de Certificerende Instellingen. Het Centraal College van Deskundigen CKB is als volgt samengesteld.

 

leden CCvD

 

 • De heer A. Dikkeschei, voorzitter
  werkzaam bij Prorail en lid namens Prorail

 • De heer A. Bor
  werkzaam bij Van Vulpen, lid namens Bouwend Nederland vakgroep ONG

 • De heer J. Kuik
  werkzaam bij Vattenfal, lid namens Stichting Warmtenetwerk

 • De heer F.J.A.M. Pigmans
  werkzaam bij Aannemingsbedrijf C.J.M. van Gaal B.V., lid namens Bouwend Nederland / vakgroep ONG

 • De heer E. Schouten
  werkzaam bij Van Vuuren Elektrotechniek BV, lid namens Techniek Nederland

 • De heer G. Trouwborst
  werkzaam bij Eneco Groep NV, lid namens Techniek Nederland

 • De heer E. Verhagen
  werkzaam bij Stedin, lid namens Netbeheer Nederland

 

 • De heer J. Tulp, voorzitter bestuur
  werkzaam bij Siersgroep Oldenzaal BV, lid namens Techniek Nederland

 • De heer E. van Can, penningmeester
  werkzaam bij Dunea Duin & Water, lid namens VEWIN

 • De heer P.P.J.I. Van der Hoorn, secretaris
  werkzaam en bij Prorail en lid namens Prorail

 • De heer J. Grond, bestuurslid
  werkzaam bij Stedin, lid namens Netbeheer Nederland

 • De heer B.A.K. Kastelijns, bestuurslid
  werkzaam bij Nijkamp Aanneming, lid namens Stichting Warmtenetwerk

 • De heer E. Prins, bestuurslid
  werkzaam bij Heijmans Infra, lid namens Bouwend Nederland /  Vakgroep ONG

 

 • De heer W. Riel
  werkzaam bij Aboma Certificering

 

 • De heer M. Arends
  werkzaam bij Bureau Veritas Certification Nederland B.V.

 

 • De heer E. Birza
  werkzaam bij KIWA Nederland B.V.

 

 

Certificerende Instellingen (CI's)

Niet alle Certificerende Instellingen (CI) mogen audits uitvoeren en certificaten uitgeven. Alleen de door de Stichting CKB gecontracteerde CI’en zijn hiertoe bevoegd. De CI moet blijvend aan een aantal eisen voldoen wat betreft deskundigheid op het betrokken toepassingsgebied. Deze eisen zijn vastgelegd in het Procedurehandboek. 

De CI’s nemen deel aan het Harmonisatieoverleg en wonen de vergaderingen van het CCvD bij. Zij hebben in het CCvD een adviserende rol zonder stemrecht. De ci's brengen jaarlijks een jaarrapportage CKB uit.

 

 

Het secretariaat

Het secretariaat ondersteunt het bestuur in het beheren van het schema en de regeling. Alle communicatie vanuit en naar de stichting CKB loopt via het secretariaat. Wij zijn bereikbaar via de mail of via 06 8317 8572.

Projectgroep Opleidingen (PGO)

Binnen de CKB-regeling wordt per proces een veelvoud aan functies onderscheiden. Deze functies hebben met elkaar gemeen dat zij alle het uitvoerende deel van de aannemersbedrijven betreffen. Voor alle functies zijn competentie-eisen opgesteld, die in de OTO (Overzicht Toegelaten Opleidingen) nader zijn uitgewerkt.

 

Om aantoonbaar aan de gestelde deskundigheids- en vaardigheidseisen te voldoen, volgt men cursussen en opleidingen die opleiden tot een voldoende niveau voor een bepaalde functie. Bedrijven en opleidingsinstituten kunnen zelf opleidingen voordragen. Hiervoor geldt de procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding. De PGO stelt vast welke cursussen en/of opleidingen tot voldoende niveau en kennis voor het uitoefenen van een bepaalde CKB-gerelateerde functie opleiden en of eventuele vrijstellingen worden verleend. De PGO werkt hierbij volgens het door het CCvD opgestelde reglement en Procedure uit het Procedurehandboek. Een overzicht van de toegelaten opleidingsinstituten vind je hier. De PGO komt 4 tot 6x per jaar bijeen.

De diverse expertises

Boringen

Door uitgebreide kennis en ervaring in het horizontaal gestuurd boren zowel in de complete techniek, ontwerp, innovatie en uitvoering, zijn deze experts in staat om de meeste vraagstukken binnen deze expertise te analyseren en op te lossen.

 

Gas

Actief in de netwerksector met als belangrijkste deelgebied aardgasdistributie. Betrokken bij het opzetten en geven van veiligheidsinstructies en het begeleiden van leerlingen als opleidingscoördinator en praktijkbegeleider.

 

Laag- en middenspanning

Installatie- en eindverantwoordelijk voor de borging van veilige bedrijfsvoering, alle zaken die in de BLEI genoemd worden, voor de veilige en adequate bedrijfsvoering van de elektriciteits voorzieningen systemen zoals beleid, beheer, onderhoud, opdrachtgeving, uitvoering en de bijbehorende procedures en Veiligheids-Werk instructies en uniform beleid promoten.

 

Warmte

Het verbinden in netwerken in de warmtewereld.

 

Water

Technische kennis aan alle aanleg aspecten, zoals aanlegmethode, componenten, in bedrijf nemen leidingnetten, veilig werken en vooral hygiënisch werken.

 

Telecom Infra

Veel ervaring in deze branche met betrekking tot opleidingen die medewerkers in de branche nodig hebben om hun werkzaamheden veilig en vakkundig uit te kunnen voeren. Naast inhoudelijk telecomdeskundig ook vertegenwoordiger van de aannemerij.

Projectgroep Processen (PGP)

Met de wens om de CKB regeling te moderniseren zijn er ook werkgroepen ingesteld om de processen onder handen te nemen. De PGP stelt de kaders vast waaraan de werkzaamheden binnen een proces plaatsvinden. Hierin wordt de afweging gemaakt op basis van discipline, complexiteit van de werkzaamheden, vakbekwaamheid en overige kwaliteitseisen. De PGP heeft meerdere overleggen en raadpleegt de achterban. De PGP brengt advies uit aan het CCvD.