Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Organisatie

 

De Stichting CKB bestaat uit het Bestuur, het Centraal College van Deskundigen (CCvD), de Projectgroep Opleidingen en het secretariaat. De Certificerende Instellingen (CI's) zijn onafhankelijk en nemen deel aan het overleg van het CCvD. Zij hebben in het CCvD een adviserende rol zonder stemrecht. De projectgroepen processen zijn tijdelijk ingesteld om tijdens de modernisering de bestaande processen onder handen te nemen.

Organisatie CKB

Bestuur

Het Bestuur van de stichting CKB heeft een evenredige verdeling van vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beheren van het schema en de daarbij behorende regeling. Het bestuur van de stichting CKB komt minimaal 4x per jaar bijeen en behandelt alle organisatorische zaken die betrekking hebben op de Stichting CKB en de regeling.

Leden bestuur
 • De heer J. Tulp, voorzitter,
  werkzaam bij Siersgroep Oldenzaal BV, lid namens Techniek Nederland

 • vacant, penningmeester,

    lid namens VEWIN

 

 • De heer H. Eijkman, secretaris,
  werkzaam bij Prorail, lid namens Prorail

 • De heer J. Grond,
  werkzaam bij Stedin, lid namens Netbeheer Nederland

 • De heer B.A.K. Kastelijns,
  werkzaam bij Nijkamp Aanneming, lid namens Stichting Warmtenetwerk

 • De heer E. Prins,
  werkzaam bij Van Voskuilen, lid namens Bouwend Nederland vakgroep ONG

 

 • Mevrouw S. Schuijt,
  werkzaam bij SPIE Nederland B.V. Smart City & Energies / City Networks & Grids namens Telecom 

 

 

 

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) is door de Stichting CKB ingesteld om de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven te beheren. Het CCvD bepaalt de inhoud van de CKB-regeling. Indien nodig wijzigt het College het document en zorgt dat dit aan alle belanghebbenden bekend wordt. Het CCvD opereert hierbij volgens het Procedurehandboek. Leden van het CCvD dienen daarbij te voldoen aan bepaalde deskundigheidseisen. Het CCvD komt 4x per jaar bijeen. In deze vergaderingen wordt het College geadviseerd door de Certificerende Instellingen. Het Centraal College van Deskundigen CKB is als volgt samengesteld.

 

Leden CCvD
 • De heer C. Klopman voorzitter

    werkzaam bij Infra Kennis, lid namens Bouwend Nederland

 

 • De heer H. Heckman

    werkzaam bij Dunea Duin & Water, lid namens Vewin

 

 • Kees de Heus

    werkzaam bij Vattenfall, lid namens Stichting Warmtenetwerk

 

 • Bernadette Maat-de Boer

    werkzaam bij Bouwend Nederland vakgroep ONG, lid namens de Projectgroep Opleidingen CKB

 

 • De heer E. Schouten
  werkzaam bij Van Vuuren Elektrotechniek BV, lid namens Techniek Nederland

 • De heer G. Trouwborst
  werkzaam bij Eneco Groep NV, lid namens Techniek Nederland

 • De heer D. de Wit
  werkzaam bij Stedin, lid namens Netbeheer Nederland

 

 • De heer H.J. Wijsman

    werkzaam bij ProRail, lid namens ProRail

 

 • De heer B. Zoeteman

    werkzaam bij Van Vulpen, lid namens Bouwend Nederland

 

 • vacature

    Data

 

 

 

Certificerende Instellingen (CI's)

Niet alle Certificerende Instellingen (CI) mogen audits uitvoeren en certificaten uitgeven. Alleen de door de Stichting CKB gecontracteerde CI’en zijn hiertoe bevoegd. De CI moet blijvend aan een aantal eisen voldoen wat betreft deskundigheid op het betrokken toepassingsgebied. Deze eisen zijn vastgelegd in het Procedurehandboek. 

De CI’s nemen deel aan het Harmonisatieoverleg en wonen de vergaderingen van het CCvD bij. Zij hebben in het CCvD een adviserende rol zonder stemrecht. De ci's brengen jaarlijks een jaarrapportage CKB uit.

 

 

Leden CI's
 • De heer W. Riel
  werkzaam bij Aboma Certification B.V.

 

 • De heer M. Arends
  werkzaam bij Bureau Veritas Certification Nederland B.V.

 

 • De heer E. van Hulten
  werkzaam bij KIWA Nederland B.V.

 

 

Het secretariaat

Het secretariaat ondersteunt het bestuur in het beheren van het schema en de regeling. Alle communicatie vanuit en naar de stichting CKB loopt via het secretariaat. Wij zijn bereikbaar via de mail of telefonisch 079 325 21 79 of 06 8317 8572.

Projectgroep Opleidingen (PGO)

Binnen de CKB-regeling wordt per proces een veelvoud aan functies onderscheiden. Deze functies hebben met elkaar gemeen dat zij alle het uitvoerende deel van de aannemersbedrijven betreffen. Voor alle functies zijn competentie-eisen opgesteld, die in de Opleidingstabel nader zijn uitgewerkt.

 

Om aantoonbaar aan de gestelde deskundigheids- en vaardigheidseisen te voldoen, volgt men cursussen en opleidingen die opleiden tot een voldoende niveau voor een bepaalde functie. Bedrijven en opleidingsinstituten kunnen zelf opleidingen voordragen. Hiervoor geldt de procedure voor het aanmelden van een niet in de regeling genoemde opleiding. De PGO stelt vast welke cursussen en/of opleidingen tot voldoende niveau en kennis voor het uitoefenen van een bepaalde CKB-gerelateerde functie opleiden en of eventuele vrijstellingen worden verleend. De PGO werkt hierbij volgens het door het CCvD opgestelde reglement en Procedure uit het Procedurehandboek. De PGO komt 6x per jaar bijeen.

De diverse expertises

Boringen (E.J. Achterhuis, H. Leeuwestein, A. Nieuwenhuis)

Door uitgebreide kennis en ervaring in het horizontaal gestuurd boren zowel in de complete techniek, ontwerp, innovatie en uitvoering, zijn deze experts in staat om de meeste vraagstukken binnen deze expertise te analyseren en op te lossen.

 

Gas (F. Sack)

Actief in de netwerksector met als belangrijkste deelgebied aardgasdistributie. Betrokken bij het opzetten en geven van veiligheidsinstructies en het begeleiden van leerlingen als opleidingscoördinator en praktijkbegeleider.

 

Laag- en middenspanning (L. Bagerman, K. Cuppen, R. Klitsie, J. Wolters)

Installatie- en eindverantwoordelijk voor de borging van veilige bedrijfsvoering, alle zaken die in de BLEI genoemd worden, voor de veilige en adequate bedrijfsvoering van de elektriciteitsvoorzieningen systemen zoals beleid, beheer, onderhoud, opdrachtgeving, uitvoering en de bijbehorende procedures en Veiligheids-Werk instructies en uniform beleid promoten.

 

Hoogspanning (L. Endeveld)

Actief in de netwerksector als IV-TR met als aandachtsgebied Hoogspanning. Betrokken bij het opstellen van het beleid rondom veilig werken in de hoogspanning. Vanwege zijn opleiding tot docent ook actief betrokken bij opleidingen hieromtrent.

 

Telecom Infra (G. Kraan)

Veel ervaring in deze branche met betrekking tot opleidingen die medewerkers in de branche nodig hebben om hun werkzaamheden veilig en vakkundig uit te kunnen voeren. Naast inhoudelijk telecomdeskundig ook vertegenwoordiger van de aannemerij.

 

Warmte (R. Frinks)

Het verbinden in netwerken in de warmtewereld.

 

Water (R. Meynaert)

Technische kennis aan alle aanleg aspecten, zoals aanlegmethode, componenten, in bedrijf nemen leidingnetten, veilig werken en vooral hygiënisch werken.

 

 

Projectgroep Processen (PGP)

Met de wens om de CKB regeling te moderniseren zijn er ook werkgroepen ingesteld om de processen onder handen te nemen. De PGP stelt de kaders vast waaraan de werkzaamheden binnen een proces plaatsvinden. Hierin wordt de afweging gemaakt op basis van discipline, complexiteit van de werkzaamheden, vakbekwaamheid en overige kwaliteitseisen. De PGP heeft meerdere overleggen en raadpleegt de achterban. De PGP brengt advies uit aan het CCvD.

CKB voldoet aan de NTA 8813

Als onafhankelijk schemabeheerder is de stichting CKB lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) en voldoen wij aan de NTA8813. Eens in de twee jaar wordt de stichting CKB door een externe beoordelaar beoordeelt op het voldoen aan deze norm. Zo waarborgen wij onze onafhankelijkheid en de kwaliteit van onze werkwijze. De leden van de VvS hebben een actieve inbreng op het gebied van het behartigen van de belangen.