Update:

Opleidingen en functies uit de opleidingstabel zijn aangepast.
Bekijk de gewijzigde functies
Bekijk de gewijzigde opleidingen

Veelgestelde vragen

Vraag 1. Er mag worden ingeschreven voor processen, die niet op het certificaat staan, met CKB gecertificeerde onderaannemers. Eis is wel dat deze onderaannemer ook het werk moet uitvoeren bij aanneming van het werk. Wat is er veranderd t.o.v. de regeling 2009 en 2014?

Antwoord

De eis is dat de certificaathouder werkt met onderaannemers die CKB gecertificeerd zijn voor de processen waar de certificaathouder op inschrijft. Conform de regeling 2014 mag dat nog onder de verantwoordelijkhied van de certificaathouder, waarbij de onderaannemer aantoonbaar moet voldoen aan de CKB eisen. 

 

In de nieuwe regeling 2020 is beschreven dat de door de certificaathouder ingezette onderaannemers zelf voor de ingezette processen CKB gecertificeerd moeten zijn

 

In de regeling 2020 is een overgangsregeling van kracht tot 2024.

Vraag 2. Hoe ziet de stichting CKB de borging van de gelijkwaardigheid, het zgn. "level playing field" bij aanbestedingen en "meerjaren" raamcontracten van netwerkbedrijven, waar wordt gesteld dat de inschrijver moet beschikken over sleufloze technieken?

Antwoord

De aanbestedende dienst bepaalt aan welke CKB processen de inschrijvende partijen moeten voldoen. Dit is niet nieuw. Wel nieuw is dat de inschrijver vooraf moet bedenken hoe hij aan de gestelde eisen van de aanbestedende dienst gaat voldoen indien hij niet gecertificeerd is voor de gevraagde CKB-processen.

Als inschrijver hier niet zelf over beschikt, kan hij middels een vooraf geselecteerde CKB gecertificeerde onderaannemer, alsnog aan de eis voldoen.

 

De inschrijver dient wel aan te tonen dat ze de werkzaamheden van de gecertificeerde onderaannemer kan managen. 

Vraag 3. Hoe kan een bedrijf of onderwijsinstelling zich laten certificeren conform de CKB-regeling?

Antwoord

Een bedrijf dat in bezit is van een ISO 9001 certificaat in combinatie met VCA of ISO 45001 certificaat, kan een aanvraag doen bij de Certificerende Instellingen van de stichting CKB.

 

Een onderwijsinstituut dat een opleiding of training CKB gecertificeerd wil hebben en daarmee toegevoegd wil worden aan de OTO, kan contact opnemen met het secretariaat van de stichting CKB.

Vraag 4. Moeten alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan de ondergrondse infrastructuren voldoen aan de CKB regeling?

Antwoord

Ieder bedrijf moet voor haar werkzaamheden voldoen aan de eisen die worden gesteld door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen CKB vereist, hoeft een aannemer niet te voldoen aan de CKB. 

Vraag 5. Moeten medewerkers van de opdrachtgevende netwerkbedrijven ook voldoen aan de CKB eisen?

Antwoord

Vooralsnog hoeven de medewerkers van de opdrachtgevers niet te voldoen aan de opleidings- en kwaliteitseisen van de CKB regeling. De veiligheidseisen conform BEI, VIAG, VEWA, KIAD en Prorail en de bedrijfsinstructies zijn voldoende.

Vraag 6. Is het toetreden tot de CKB of een scope uitbreiding van de CKB lastig?

Antwoord

De stichting CKB staat voor het borgen van de kwaliteit bij de aanleg-, montage- en onderhoudswerkzaamheden van energie, water en informatienetwerken.

Samen met de (infra-) netwerkbeheerders en de aannemers draagt de stichting CKB zorg voor een transparant en eenduidig schema waarop de certificaathouders worden getoetst. Uitgangspunt is dat het CKB certificaat voor de opdrachtgevers een uniform waarborgscertificaat is waarbij zij de certificaathouder niet separaat hoeft te toetsen en voor alle aangesloten netwerkbeheerders dezelfde eisen gelden.

 

In de losse bijlage 1 Procedure Audits en Auditrapportage staat de procedure omtrent scope-uitbreiding in paragraaf 2.4. Indien in de looptijd van het certificatietraject een scope-uitbreiding (toevoeging van proces-codes aan de CKB-certificering) wijziging doorgevoerd dient te worden dan dienen hiervoor de volgende acties uitgevoerd te worden:

 

  1. Voor de scope uitbreiding met 1 of meerdere procescodes zullen de voor dat proces relevante systeemelementen getoetst moeten worden.
  2. Tevens zal voor de scope uitbreiding een procesaudit dienen te worden uitgevoerd, waarvan minimaal 50% van het aantal procescodes van de scope uitbreiding in de praktijk beoordeeld worden; alle overige aangevraagde procescodes van de scope uitbreiding worden aan de hand van referentie-onderzoek van uitgevoerde werken beoordeeld. Deze werken mogen niet ouder dan drie jaar zijn. De tijdsduur van een procesaudit bedraagt twee à drie uur. Deze tijdsopgave is exclusief reistijd.
  3. Voor de opvolgingsaudits zal er, naast de jaarlijkse systeemaudit, procesaudits worden uitgevoerd, waarbij de tijdsduur voor alle procescodes volgens tabel 1 zal worden vastgelegd.

 

Overzicht van alle vragen n.a.v. de nieuwe regeling