Vragen CKB


Stel hier uw vraag. Wanneer moeten bedrijven voldoen aan de CKB-regeling versie oktober 2009?
Certificaathouders kunnen vanaf 8 oktober 2009 zich laten certificeren volgens de CKB-regeling versie oktober 2009. Vanaf 1 januari 2011 moet elke Certificaathouder gecertificeerd zijn volgens de CKB-regeling versie oktober 2009. Certificaten van de CKB-regeling versie oktober 2003 zijn vanaf dat moment niet meer geldig.

Kan ik het werken aan een demi-waterleiding gebruiken voor certificering van de waterprocessen uit de CKB-regeling? Nee. Alleen werken aan drinkwaterleiding kunnen gebruikt worden voor de waterprocessen uit de CKB-regeling.

Hoe kom ik in het bezit van een CKB-regeling?
De complete regeling is terug te vinden op deze website. Via het hoofdmenu klikt u op het hoofdstuk "CKB-regeling" en via het submenu kiest u "regeling". Via de tekst op die 'pagina' kunt u via een klik de complete CKB-regeling vanaf het internet downloaden in een pdf-bestand. Een andere mogelijkheid om in het bezit te komen van de CKB-regeling is om deze via de vragen-service op deze website aan het CKB-secretariaat op te vragen. Zodra uw e-mailbericht is ontvangen wordt een exemplaar van de CKB-regeling naar u toegezonden. Een telefoontje of een faxbericht naar het secretariaat is uiteraard ook mogelijk.

Hoe meld ik een opleiding aan?
Indien een bedrijf een nog niet in de regeling genoemde opleiding geschikt acht voor een bepaald toepassingsgebied dan bestaat de mogelijkheid dat de betreffende opleiding toch tot de regeling toegelaten wordt. Noodzakelijk hierbij is dat aangetoond wordt dat de opleiding gelijkwaardig is aan de in de regeling genoemde opleiding. De volgende stappen dienen ondernomen te worden:

  • Het bedrijf dient een beargumenteerd verzoek in bij het College van Deskundigen. In het verzoek moet duidelijk worden aangegeven dat de betreffende opleiding opleidt tot het in de regeling genoemde kennisniveau. Ook dient de studiebelasting te worden aangegeven.
  • De daartoe ingestelde en bevoegde projectgroep "Opleidingen" van het College van Deskundigen beslist of de gevraagde opleiding voldoet aan het gestelde in de certificatie-regeling.
  • De projectgroep rapporteert haar beslissing aan het College van Deskundigen.
  • Het secretariaat CKB bericht het betreffende bedrijf over de beslissing inzake het verzoek, alsmede over de onderbouwing van de beslissing.
  • Het secretariaat CKB stelt de Certificerende Instellingen op de hoogte over het genomen besluit.
  • Het secretariaat van het College behoudt het overzicht over de aanvullingen in de opleidingen.Hoe vaak per jaar wordt een gecertificeerd bedrijf ge-audit?
Het aantal procesaudits dat jaarlijks wordt uitgevoerd bij een CKB-gecertificeerd bedrijf is afhankelijk van de grootte van het bedrijf (qua aantal medewerkers) en het aantal gecertificeerde processen. Een certificerende instantie kan de auditfrequentie verhogen indien er duidelijke tekortkomingen zijn geconstateerd of onvoldoende corrigerende maatregelen zijn getroffen. Een frequentieverlaging is ook mogelijk indien een gecertificeerd bedrijf bij voortduring heeft aangetoond dat het over een goed functionerend kwaliteitssyteem beschikt. Meer over de auditfrequentie is te vinden bij "toezicht" op deze website en in Bijlage 1 van de CKB-regeling. Deze regeling kan worden gedownload via de website van de CKB.

Hoe kom ik aan de autditrapportage CKB?
De auditrapportage CKB kunt u als input gebruiken voor de evaluatie (directiebeoordeling) van uw eigen kwaliteitssysteem en is te downloaden via de pagina “belangrijke documenten”.

Hoe dien ik een klacht in?
Een klacht over een gecertificeerde aannemer kunt u - afhankelijk van de klacht - indienen bij de aannemer zelf of bij haar Certificerende Instelling. Klachten over een Certificerende Instelling kunt u bij de Certificerende Instelling of bij het Bestuur van de Stichting CKB indienen. Klachten over de CKB Regeling kunt bij het Bestuur van de Stichting CKB indienen. De klachten worden vervolgens afgehandeld volgens de daarvoor geldende procedures. De klachtenprocedure van de Stichting CKB staat in de CKB-regeling 2003, bijlage I, paragraaf 4 omschreven