Overname certificaten van MKB Certificatie B.V.

Nieuwsberichten

Via dit nieuwsbericht informeren wij certificerende instellingen over de gevolgen van het intrekken van de accreditatie van MKB Certificatie B.V.

 

De RvA heeft per 30 november 2012 de accreditatie van MKB Certificatie B.V. ingetrokken. Deze intrekking betekent dat MKB Certificatie B.V. de RvA een overzicht zou moeten overleggen van de certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven en de geaccrediteerde certificaten per 30 mei 2013 zou moeten intrekken.

 

Op 26 maart 2013 is echter het faillissement uitgesproken over MKB Certificatie B.V. Dit betekent dat de RvA het overzicht van de certificaten die door MKB Certificatie B.V. onder accreditatie zijn uitgegeven niet heeft en mogelijk ook niet meer zal krijgen.

 

In deze notitie licht de RvA toe op welke wijze de certificaten van MKB Certificatie B.V. kunnen worden overgenomen door een andere certificatie-instelling. De RvA zal daarnaast, samen met de respectievelijke schemabeheerders, een zo compleet mogelijk overzicht opstellen van de huidige certificaathouders en hen over de consequenties informeren.

 

1. Certificaten voor ISO 9001, ISO 14001, VCA en CKB

De certificatie-instellingen die opereren onder de accreditatie van de RvA zijn voor de accreditatie van managementsystemen gehouden aan de regels die IAF op dit punt heeft gepubliceerd door middel van het document “IAF MD2:2007 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems”. Ten aanzien van het overnemen van certificaten die door een CI zijn afgegeven waarvan de accreditatie is beëindigd stelt dit document: “In cases where certification has been granted by a certification body which has ceased trading or whose accreditation has expired, been suspended or withdrawn, the accepting certification body may consider such a certification for transfer at its discretion. In such cases, before it proceeds with the transfer, the accepting certification body shall obtain agreement from the accreditation body, ….” De RvA zal accepteren dat niet vooraf goedkeuring van de RvA is/wordt gevraagd indien bij overname van certificaten van MKB Certificatie B.V. de overnemende CI ten minste een review heeft uitgevoerd / uitvoert conform sectie 2.2 van IAF-MD2. Hierbij zal deze CI ten aanzien van de rapportages bedoeld in 2.2.1 iv) van IAF-MD2 in het bijzonder vaststellen of:

 

a. De tijdsbesteding bij de uitgevoerde audits in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van tijdsbesteding;

b. De wijze waarop afwijkingen zijn geclassificeerd en opgevolgd in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van het classificeren en opvolgen van afwijkingen.

 

In aanvulling op de overwegingen zoals bedoeld in 2.3 van IAF-MD2 zal de CI moeten vaststellen welke consequenties afwijkingen van het eigen beleid op de hierboven genoemde punten zullen hebben voor het certificatiebesluit en of mogelijk extra onderzoek gewenst is. Dit proces en de gehanteerde argumenten zullen moeten worden geregistreerd en voor de RvA inzichtelijk moeten zijn.

 

De overnemende CI zal de RvA een overzicht verstrekken van de certificaten die ze op basis van de regels in IAF-MD2 van MKB Certificatie B.V. heeft overgenomen. Dit overzicht zal voorafgaande aan de reguliere RvA beoordelingen in 2013 en 2014 wordt overgelegd aan de RvA. De RvA zal tijdens de reguliere beoordelingen waar van toepassing expliciet de overname van certificaten van MKB Certificatie B.V. toetsen.

 

2. Certificaten BRL 6000 en BRL SIKB 7000

Het document “IAF MD2:2007 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems” is formeel niet van toepassing op productcertificatie conform EN 45011. De RvA verwacht ten aanzien van de overname van productcertificaten echter een soortgelijke werkwijze als bij de overname van managementsysteemcertificaten.

 

De overnemende CI dient ten minste een review uit te voeren gelijkwaardig aan sectie 2.2 van IAF-MD2. Hierbij zal deze CI ten aanzien van de rapportages bedoeld in 2.2.1 iv) van IAF-MD2 in het bijzonder vaststellen of:

 

a. De omvang/tijdsbesteding bij de uitgevoerde audits/inspecties in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van omvang/tijdsbesteding van dergelijke audits/inspecties;

b. De wijze waarop afwijkingen zijn geclassificeerd en opgevolgd in lijn is met het eigen beleid ten aanzien van het classificeren en opvolgen van afwijkingen.

 

In aanvulling op de overwegingen zoals bedoeld in 2.3 van IAF-MD2 zal de CI moeten vaststellen welke consequenties afwijkingen van het eigen beleid op de hierboven genoemde punten zullen hebben voor het certificatiebesluit en of mogelijk extra onderzoek gewenst is. Dit proces en de gehanteerde argumenten zullen moeten worden geregistreerd en voor de RvA inzichtelijk moeten zijn.

 

Bij de overname van certificaten zal daarnaast rekening moeten worden gehouden met de regels die de schema’s op dit punt geven. Geadviseerd wordt hiertoe contact op te nemen met de beheerders van de schema’s.

 

De overnemende CI zal de RvA een overzicht verstrekken van de productcertificaten die ze van MKB Certificatie B.V. heeft overgenomen. Dit overzicht zal voorafgaande aan de reguliere RvA beoordelingen in 2013 en 2014 wordt overgelegd aan de RvA. De RvA zal tijdens de reguliere beoordelingen waar van toepassing expliciet de overname van certificaten van MKB Certificatie B.V. toetsen.

 

CKB geeft extra tijd aan deelnemers van SOMA

Naar aanleiding van de door de CKB ingetrokken erkenning van o.a. de opleiding Buizenlegger van SOMA Bedrijfsopleidingen is veel onrust ontstaan. SOMA heeft de CKB gevraagd om deelnemers die vóór 1 oktober 2012 aan de opleiding begonnen zijn, meer tijd te geven om de opleiding af te ronden. De CKB heeft positief op dit verzoek gereageerd. Om de betreffende deelnemers tegemoet te komen, krijgen zij tot 1 augustus 2014 de tijd om hun opleiding af te ronden. Na een opgave door SOMA zal de CKB in januari a.s. aan alle betrokken bedrijven een schriftelijke verklaring van de persoonlijke dispensatie voor betrokken deelnemers afgeven. SOMA is begonnen met het ombouwen van de huidige opleiding naar een geheel nieuwe competentiegerichte opleiding die zij ter beoordeling aan het CKB zal voorleggen. Naar verwachting zal de nieuwe opleiding in de 2e helft van 2013 beschikbaar zijn.

De Raad voor Accreditatie heeft op 30 november 2012 besloten de accreditatie van MKB-Certificatie BV te Geleen in te trekken.

Daarmee voldoet MKB-Certificatie BV niet meer aan de door de Stichting CKB gestelde voorwaarden. De overeenkomst tussen MKB-Certificatie BV en de Stichting CKB is daarmee van rechtswege op 30 november 2012 komen te vervallen.

Dit betekent dat MKB-Certificatie BV niet langer certificaten onder de CKB-regeling mag afgeven. Wij verwijzen u voor CKB (her-)certificeringen graag door naar een van de vier gecontracteerde Certificerende Instellingen.

 

Wijziging Overzicht Toegelaten Opleidingen

Per 22 november 2012 is het Overzicht Toegelaten Opleidingen gewijzigd. Het gaat daarbij om de volgende aanpassingen:

 

 • 1. "Overzicht Toegelaten Opleidingen" vervangt bijlage II ("Opleidingen") uit de Regeling

   

  Omdat de toegelaten opleidingen regelmatig aan verandering onderhevig zijn, wordt bijlage II in de regeling vervangen door het meest actuele "Overzicht Toegelaten Opleidingen". De meest actuele versie van het "Overzicht Toegelaten Opleidingen" is steeds te downloaden via www.ckb.nl onder "Belangrijke documenten".

   

 • 2. Toelichting synchronisatie VIAG BEI

   

  De Projectgroep Opleidingen heeft naar aanleiding van vragen uit de markt in overleg met Netbeheer Nederland een toelichting m.b.t. synchronisatie VIAG BEI toegevoegd aan het "Overzicht Toegelaten Opleidingen" d.d. 22 november 2012. De toelichting luidt als volgt:

   

  "Synchronisatie VIAG-BEI

   

  Op 1 juni 2011 zijn de versies 2010 van de veiligheidsregelgeving VIAG (Veiligheidsinstructie Aardgas) en BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) met onderliggende nieuwe, nu landelijk uniforme veiligheids-werkinstructies van kracht geworden. Daarnaast is een landelijke persoons-certificering van start gegaan; betrokken medewerkers moeten hieraan voldoen.

   

  Er is geen standaard VIAG / BEI cursus of examentraining, waardoor deze ook niet in de CKB-regelgeving terug te vinden is. De opleidingseisen in de VIAG en BEI regelgeving zijn gekoppeld aan de certificaten en aanwijzingen. De opleidingseisen van de CKB zijn gekoppeld aan functies. De binnen de CKB-regeling vereiste opleidingsniveaus zijn vergeleken met de opleidingseisen VIAG – BEI en zo veel mogelijk gelijkgesteld, om de verschillen zo klein mogelijk te maken."

   

 • 3. Eindtermenonderwijs vervallen per 1 augustus 2012

  Het onderwijs is wettelijk verplicht om over te stappen van eindtermenonderwijs naar competentiegericht onderwijs. De overgangsperiode voor deze overgang liep van 2010 tot 1 augustus 2012. Opleidingen die vallen onder eindtermenonderwijs kunnen sinds 1 augustus 2012 niet meer gestart worden. De betreffende opleidingen zijn in het "Overzicht Toegelaten Opleidingen" d.d. 22 november 2012 rood gearceerd. Voor alle rood gearceerde opleidingen geldt dat deze niet meer gegeven worden. De binnen de gestelde voorwaarden behaalde geldige certificaten en diploma’s hiervan voldoen echter nog wel aan de regeling.

   

 • 4. Vernieuwing opleidingen Aankomend Buizenlegger, Buizenlegger, Kabelwerker, Voorman Kabelwerken

   

  De toegelaten opleidingen 'Aankomend Buizenlegger', 'Buizenlegger', 'Kabelwerker' en 'Voorman Kabelwerken' leiden op tot een branche-erkend diploma (geen erkend MBO diploma). Deze opleidingen worden georganiseerd met ingekocht les- en toetsingsmateriaal, gebaseerd op oude kwalificatiedossiers. De opleidingen zijn gebaseerd op eindtermenonderwijs. SOMA Bedrijfsopleidingen werkt momenteel aan vernieuwing van deze opleidingen. De verwachting is dat deze vóór 1 augustus 2013 zullen zijn aangepast aan de huidige eisen en normen van het meest recente kwalificatiedossier Infratechniek 2011 - 2012. De aangepaste opleidingen zal SOMA ter goedkeuring voorleggen aan de Projectgroep Opleidingen. Na goedkeuring worden de nieuwe opleidingen in het overzicht opgenomen.

   

  De huidige opleidingen 'Aankomend Buizenlegger', 'Buizenlegger', 'Kabelwerker' en 'Voorman Kabelwerken' van SOMA blijven onder een overgangsregeling toegelaten tot 1 augustus 2013. Dit betekent dat deelnemers die hun diploma vóór 1 augustus 2013 behaald hebben, voldoen aan de gestelde CKB-eisen. Het “Overzicht Toegelaten Opleidingen” d.d. 22 november 2012 is hierop aangepast.

   

  Vanaf 1 augustus 2013 zullen de betreffende opleidingen rood gearceerd worden. Voor alle rood gearceerde opleidingen geldt dat deze niet meer gegeven worden. De vóór 1 augustus 2013 behaalde geldige certificaten en diploma’s hiervan, voldoen echter nog wel aan de regeling.

 

 

Actualisatie Overzicht Toegelaten Opleidingen

Diverse ontwikkelingen in de markt noodzaken tot actualisatie van het Overzicht toegelaten opleidingen behorende bij de CKB-regeling:

 • Sinds 2011 zijn de opleidingen voor de in de CKB opgenomen - en veel voorkomende - (eerste) monteurs functies aangepast aan de nieuwe kwalificatiedossiers. Sinds 2011 stromen monteurs de markt in met dit nieuwe diploma.
 • Per 1 januari 2012 moet men in de branche voldoen aan de nieuwe eisen van de Certification Telecom Board (Dirksen certificaten) en SECT. Voor SECT geldt sinds 1 januari jl. een 100% certificatieplicht voor medewerkers die werkzaamheden verrichten aan de installaties van kabelbedrijven. Vanaf 1 juli 2012 geldt hiervoor een 'zero tolerance' beleid (m.u.v. het vrijstellingsbesluit zoals gepubliceerd op www.sectnu.nl)
 • De introductie van VIAG/BEI-opleidingseisen leiden tot tegenstrijdigheden of discrepanties met het CKB-opleidingsoverzicht d.d. 31 mei 2011, die in het nieuwe overzicht zijn geëlimineerd.
 • De Projectgroep Opleidingen heeft recent een aantal nieuwe aanvragen tot toelating van opleidingen in behandeling genomen en positief beoordeeld. Deze nieuw toegelaten opleidingen zijn opgenomen in het geactualiseerde document.

Het nieuwe overzicht te downloaden is onder belangrijke documenten

 

Tarieven 2013

 • afdracht per CKB-certificaat: € 350,00
 • entreebijdrage CKB-regeling: € 2.050,00

 

Jaarlijks stelt de Stichting CKB de tarieven vast voor de afdracht per CKB-certificaat en de entreebijdrage voor deelname aan de CKB-regeling. Voor 2013 zijn de tarieven als volgt:

Besluit Bestuur en Centraal College van Deskundigen 07-04-2011: vier wijzigingen in CKB schema, versie 2009
Op 7 april 2011 is een viertal wijzigingen aan het CKB schema 2009 beoordeeld en geaccodeerd door het Bestuur en het College van Deskundigen CKB. De wijzigingen zijn in overleg met de Raad voor Accreditatie (RvA) aangedragen door het secretariaat CKB naar aanleiding van een beoordelingsbezoek van de RvA op 26 november 2010. Het betreft de volgende punten:

 • In paragraaf 0.4. is het VCA-P certificaat als volgt toegevoegd: Daarnaast moeten bedrijven beschikken over een VCA*-certificaat, een VCA**-certificaat of een VCA-P-certificaat.
 • In paragraaf 1.2. is toegevoegd: Een voorlopig certificaat kan niet worden afgegeven onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie.
 • In bijlage l, paragraaf l.2.1. is toegevoegd ten aanzien van initiële audits: Hierbij geldt dat de minimaal te besteden audittijd bij initiële audits, minimaal voldoet aan zowel het gestelde in deze Regeling als aan het gestelde in de accrreditatienorm EN 17021.
 • In bijlage l, paragraaf l.2.4. is toegevoegd ten aanzien van systeemaudits: Eventuele kortingen op de te besteden tijdsduur voor de systeemaudits voor ISO 9001:2008 zijn niet van toepassing op de tijdsbesteding voor de aanvullende CKB-systeemaudit.


Het wijzigingsdocument kunt u downloaden op de pagina “belangrijke documenten

Interpretatie eis "eigen mensen en middelen" (6 oktober 2010)
N.a.v. veranderende marktomstandigheden heeft het CCvD besloten om een nadere interpretatie te geven aan de eis van "eigen mensen en middelen" (par 1.2). Met deze interpretatie wordt het mogelijk om processen te laten certificeren die niet met eigen materieel worden uitgevoerd, doch met materieel van derden dat langdurig ter beschikking staat. Een derde kan hierbij eisen dat haar bedienend personeel daarbij ingezet wordt. Uiteraard blijven de eisen waaraan de mensen en de middelen moeten voldoen onveranderd. Zie voor de exacte tekst van de interpretatie de belangrijke documenten elders op deze site.

Nieuwe voorzitter CKB
In haar vergadering op 6 oktober 2010 heeft het CKB-bestuur besloten om de heer A. van Rossum, directeur B.U. distributie bij Visser & Smit Hanab, te benoemen als bestuursvoorzitter. Hij volgt hiermee de heer Van Vugt op, die deze functie sinds 2007 bekleedde. De heer Van Rossum is tevens benoemd tot voorzitter van het CCvD-CKB.

Nieuwe opleidingen voor projectmanagement / projectleider 18 juni 2010:
In het register van de ‘opleidingen, toegelaten tot de CKB’ zijn vier nieuwe opleidingen opgenomen voor de functie Projectleider. Het betreft de opleidingen ‘Technicus SterkstroomInstallaties', 'Technicus elektrische BedrijfsInstallaties' en 'Technicus Middenspanningsinstallaties', alle van Kenteq (voorheen VEV) alsmede de opleiding ‘Projectmanagement voor de installatiebedrijf (cursus C-061)' van Cursusloket Uneto-VNI.

7 april: Veiligheidseisen en VCA in CKB ongewijzigd
Het Centraal College van Deskundigen CKB heeft op 7 april 2010 besloten om de huidige veiligheidseisen binnen de CKB, waaronder de verplichtstelling van VCA, ongewijzigd te laten. Het College heeft hiertoe besloten na een onderlinge vergelijking tussen de CKB-eisen en VCA-eisen. Hoewel er enige overlap is geconstateerd tussen de eisen, is gebleken dat de verschillen groter waren. Hierdoor acht het College het billijk dat de huidige verplichting voor een apart VCA-certificaat ongewijzigd blijft.

De heer A. van Rossum nieuw bestuurslid CKB
In haar vergadering op 7 april 2010 heeft het CKB-bestuur besloten om de heer A. van Rossum, directeur B.U. distributie bij Visser & Smit Hanab, te benoemen als opvolger van de heer Van Vugt. Momenteel bekleedt de heer Van Vugt de positie van zowel bestuurder als voorzitter. Hij zal medio oktober terugtreden, waarna de heer Van Rossum hem als bestuurder zal opvolgen. Het CKB-bestuur zal op dat moment ook besluiten wie er uit haar midden de voorzittershamer zal overnemen.
De heer Van Rossum zal tevens deel gaan uitmaken van het CCvD-CKB

De heren T. Kofman en F. van ‘t Reve nieuwe leden CCvD-CKB
In haar vergadering op 7 april 2010 heeft het CKB-bestuur besloten om de heer T. Kofman (Ministerie van Defensie) te benoemen als de opvolger van de heer B. ten Feld (eveneens Ministerie van Defensie) in het Centraal College van Deskundigen. De heer Ten Feld maakt inmiddels gebruik van een vroegpensioenregeling, waardoor zijn positie vacant werd. In dezelfde vergadering heeft het CKB-bestuur tevens besloten om de heer F. van ’t Reve (A. Hak Telecom) te benoemen in de vacature van Uneto-VNI. Deze vacature was reeds eerder ontstaan en is met deze benoeming ingevuld.

Nieuwe opleiding voor PE-elektromoflassen 18 maart 2010:
In het register van de ‘opleidingen, toegelaten tot de CKB’ is een nieuwe opleiding opgenomen voor de functie van PE-elektromoflasser. Het betreft de opleiding ‘PE-stuiklassen – elektromoflassen in buizen en hulpstukken’ van Quality Services BV te Bennekom.

Nieuwe opleiding voor Hygiënisch werken in de watersector 18 maart 2010:
In het register van de ‘opleidingen, toegelaten tot de CKB’ is een nieuwe opleiding opgenomen voor de functie van ‘assistent monteur water’, ‘monteur water’ en ‘eerste monteur water’. Het betreft de opleiding ‘Hygiënisch werken in de distributie’ van BOL Training en Advies te Roosendaal.

Besluit CCvD-CKB: Vooralsnog geen wijziging CKB-indeling gasprocessen
Voor de invoering van de nieuwe CKB-regeling versie oktober 2009 is een uitgebreide consultatie gehouden. Hieruit kwam o.a. de suggestie naar voren om de “gas-processen” anders te gaan indelen, namelijk op basis van “materiaal en druk” in plaats van “materiaal en diameter”. Uit onderzoek van de CKB blijkt dat de huidige indeling op zich voldoet en is er geen reden om nu de CKB-regeling aan te passen. Wel is besloten om bij de eerstvolgende herziening van de Regeling de mogelijke wijziging opnieuw te bekijken.
Dit besluit houdt tevens in dat er (vooralsnog) geen certificeerbaar proces voor gasleidingen met een diameter > 400 mm zal komen.

Besluit CCvD-CKB: CKB-eisen “eigen mensen en middelen” op termijn genuanceerd
Het College van Deskundigen CKB heeft besloten om de CKB-eisen rond “eigen mensen en middelen” te gaan nuanceren. Met het oog op de marktontwikkelingen en toenemende kapitaalintensiteit bereidt het College een lichte wijziging voor. Voorop blijft staan dat een proces kwalitatief geborgd moet blijven. De eis rond “eigen middelen” kan in specifieke gevallen en onder zekere randvoorwaarden vervallen. In de komende tijd zal het College dit uitwerken. Medio voorjaar 2010 wordt een definitief besluit verwacht.

Nieuwe CKB-regeling per 7 oktober 2009 van kracht
Per 7 oktober 2009 is de CKB-regeling versie okt. 2009 van kracht verklaard door het Centraal College van Deskundigen CKB. Er geldt een overgangsregeling tot 31 december 2010 waarin tevens de CKB-regeling versie okt. 2003 geldig is. Per 31 december 2010 is, bij besluit van het Centraal College van Deskundigen CKB, de CKB-regeling versie okt. 2003 niet meer geldig. De nieuwe regeling alsmede een wijzigingsdocument kan u downloaden op de pagina “belangrijke documenten

Afdracht per CKB-certificaat 2010 ongewijzigd
Het Bestuur CKB heeft op 7 oktober 2009 de tarieven voor 2010 vastgesteld. Evenals vorige jaren bedraagt de afdracht per CKB-certificaat in 2010 € 300,=. Deze afdracht wordt door de CKB bij de Certificerende Instelling geïnd. Ook de afdracht voor toetredende Certificerende Instellingen blijft ongewijzigd op € 2.050,=.

Consultatie herziening / uitbreiding scope Sleufloze Technieken 29 juni 2009:
Het CCvD CKB heeft besloten tot een herziening van de Regeling, met name de scope Sleufloze Technieken. De eisen aan de diverse boor- en persmethoden zijn geactualiseerd. De renovatietechnieken zijn vanuit de scope Buizenlegbedrijven overgebracht naar de scope Sleufloze Technieken. De eisen zijn nader gespecificeerd. Ook is er een nieuw proces “Pneumatisch buisdoorslaan” opgenomen.
Het consultatiedocument, inclusief een overzicht van wijzigingen, is opgenomen onder “Belangrijke Documenten”.
De consultatie loopt tot 14 augustus 2009.

Nieuwe opleiding voor PE-stuiklassen 26 juni 2009:
In het register van de “opleidingen, toegelaten tot de CKB” is een nieuwe opleiding opgenomen voor de functie van PE-stuiklassen. Het betreft de opleiding “PE-stuiklassen – stuiklassen in buizen en hulpstukken” van Quality Services BV te Bennekom.

Besluit Centraal College van Deskundigen 08-10-2008:
De eisen m.b.t. het KLIC-proces zijn aangepast aan de "Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION)/ Grondroerdersregeling". Op diverse plaatsen in de CKB-regeling zijn in totaal 6 wijzigingen doorgevoerd. Gezien de samenhang van deze eisen met de wettelijke status van de WION worden deze eisen met onmiddelijke ingang van kracht. De wijzigingen vindt u op de "belangrijke documenten".

Besluit Bestuur CKB 08-10-2008:
Het Bestuur heeft op 8 oktober 2008 een nieuwe voorzitter benoemd in de persoon van de heer Van Vugt. Hij volgt de heer J. Maas op die wegens gezondheidsproblemen zijn functie niet meer kan uitoefenen. De volledige bestuurssamenstelling vindt u op de betreffende pagina.

Besluit Centraal College van Deskundigen 31-05-2006:
Met betrekking tot het spanningsloos werken heeft het Centraal College besloten om de een nadere verduidelijking van de betreffende eisen te geven. De tekst onder par. 7.5.1. lid 10 wordt daarom vervangen. De wijziging wordt van kracht op 31 mei 2006. De wijziging is terug te vinden op de de "belangrijke documenten".

Besluit Centraal College van Deskundigen 23-03-2005:
Opleidingseis voor boormeester buisdoorpersingen gewijzigd. De eis was voorheen “minimaal twee jaar ervaring, aangevuld met de opleiding “Boormeester Buisdoorpersingen” van de SBW”. Deze eis is geworden “minimaal twee jaar ervaring”.

Besluit Centraal College van Deskundigen 23-03-2005:
In haar vergadering van 23 maart 2005 heeft het CCvD het “besluit doorstartende bedrijven” vastgesteld. Dit behelst de procedures op basis waarvan certificeerders op de juiste wijze kunnen omgaan met doorstartende bedrijven. Hierbij staat de kwaliteit (met ervaringseisen) van de CKB voorop. Anderzijds mag de CKB geen marktbelemmeringen opwerpen voor nieuwe en doorstartende bedrijven. Dit ogenschijnlijke dilemma heeft het College doen besluiten om hier een aparte uitspraak over te doen. Deze kan men hier downloaden.

Voorzitter CKB reikt prijs uit voor HDD-competitie
Op de No-dig beurs voor sleufloze technieken (sept 2005) heeft de heer Maas, voorzitter CKB, de winnaars van de HDD-competitie in het zonnetje gezet. Aan de HDD-competitite namen zes boorploegen deel die allen een voorgeschreven traject moesten boren. De nummers 1, 2 en 3 waren allen CKB-gecertificeerd.


< Terug naar overzicht